پاسخ سوالات کامپیوتری و تلوزیونی http://pasokhsara.mihanblog.com 2019-09-20T14:53:45+01:00 text/html 2010-12-21T12:12:18+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان مسابقه روزانه تبیان 1389.09.30 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/76 <br><p style="text-align: center;"><strong><span id="ctl07_ctl00_lblQuestion"><img src="http://img.tebyan.net/big/1388/02/5123778242173743128226181322372545415691.jpg" style="width: 175px; height: 136px;"></span></strong></p><p style="text-align: left;"><strong><span id="ctl07_ctl00_lblQuestion">این بیان حضرت زینب سلام الله علیها خطاب به مردم كدام شهر است؟«مردم -----!...هرگز دیده هاتان از اشك تهی مباد.... با چنین ننگی كه برای خود خریدید،چرانگریید؟ ننگی كه با هیچ آب شسته نخواهد شد. چه ننگی بدتر ازكشتن پسر پیغمبر وسید جوانان بهشت؟...» </span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span id="ctl07_ctl00_lblQuestion"><br></span></strong></p><hr size="2" width="100%"><div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">گزینه 4&nbsp; - کوفه </font><hr size="2" width="100%"></div><p style="text-align: center;"><span id="ctl07_ctl00_lblQuestion"><br></span></p> text/html 2010-12-21T12:10:51+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان مسابقه روزانه راسخون 1389.09.30 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/75 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl00_BodyCPH_ctl09_gvCaseMatch_ctl02_ltrSubject"><img src="http://www.rasekhoon.net/_img/header_logo_blue.png" width="240" height="123"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl00_BodyCPH_ctl09_gvCaseMatch_ctl02_ltrSubject"><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl00_BodyCPH_ctl09_gvCaseMatch_ctl02_ltrSubject">این حدیث از کیست؟ " قناعت مایه آسایش است"</span></font></p><hr size="2" width="100%"><p style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">گزینه 1 - امام علی (علیه السلام)</font></p><hr size="2" width="100%"><p style="text-align: right;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl00_BodyCPH_ctl09_gvCaseMatch_ctl02_ltrSubject"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><a href="http://javabing.blogfa.com/www.rasekhoon.net" target="_blank">آدرس مسابقه</a> </span></font></span></font></p> <br> text/html 2010-12-21T12:08:26+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان مسابقه روزانه تبیان زنجان 1389.09.30 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/74 <div class="tpost"><br><div class="tag"><div class="tagz2"><br></div></div></div> <p style="direction: rtl; text-align: center;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" id="LBtitle"><img src="http://www.farsimatch.ir/img/Weblog-Matchs/Weblog-Tebyan-Zanjan.jpg" width="118" height="97"></span></strong></font></p><p style="direction: rtl; text-align: left;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" id="LBtitle"><br></span></strong></font></p><p style="direction: rtl; text-align: center;"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" id="LBtitle">نماز در کدام یک از مکان های زیر شکسته خوانده نمی شود ؟</span></strong></font></p><br><hr size="2" width="100%"><div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><strong><font>&nbsp;گزینه 3 -مسجد سهله</font></strong></font><br><hr size="2" width="100%"><div style="text-align: right;"><a href="http://javabing.blogfa.com/www.tebyan-zn.ir">آدرس مسابقه </a><br><a style="color: rgb(0, 0, 255);" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&amp;articleID=481558">منبع&nbsp; مسابقه </a></div></div> <br> text/html 2010-12-21T11:53:49+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان روزانه تبیان سه شنبه 30 آذر1389 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/72 <div align="center"><img src="http://img.tebyan.net/Small/1388/10/137761629868247213123101162102155141310329.jpg"><font size="4"> </font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">این بیان حضرت زینب سلام الله علیها خطاب به مردم كدام شهر است؟«مردم -----!...هرگز دیده هاتان از اشك تهی مباد.... با چنین ننگی كه برای خود خریدید،چرانگریید؟ ننگی كه با هیچ آب شسته نخواهد شد. چه ننگی بدتر ازكشتن پسر پیغمبر وسید جوانان بهشت؟...»</font></div><hr><font size="5"><font color="#ff0000">کوفه</font></font><hr><a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=824&amp;questionType=1" target="_blank">آدرس مسابقه</a> <br> text/html 2010-12-20T10:30:43+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان مسابقه روزانه راسخون 1389.09.29 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/71 <p style="text-align: center;"><strong><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl00_BodyCPH_ctl09_gvCaseMatch_ctl02_ltrSubject"><img src="http://www.rasekhoon.net/_img/header_logo_green.png" width="236" height="121"></span></font></strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl00_BodyCPH_ctl09_gvCaseMatch_ctl02_ltrSubject">&nbsp; طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، مهمترین وظیفه نخبگان ..... بر اساس ..... می باشد.</span></font></font></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl00_BodyCPH_ctl09_gvCaseMatch_ctl02_ltrSubject"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">جواب صحیح </span></font></span></font></strong></p><div style="text-align: center; color: rgb(0, 255, 0);"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong>تنظیم نقشه جامع پیشرفت – مبانی اسلامی</strong></font><hr size="2" width="100%"><div style="text-align: left; color: rgb(255, 204, 0);"><font size="3">با تشکر از ساناز<br>&nbsp;</font></div></div><br> text/html 2010-12-20T10:24:22+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان مسابقه روزانه تبیان 1389.09.29 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/70 <p style="text-align: center;"><br></p><div class="Question"><div class="BoxContentPrize"> </div><div style="text-align: center;"><font size="3"><span id="ctl07_ctl00_lblQuestion"><img src="http://img.tebyan.net/big/1388/02/5123778242173743128226181322372545415691.jpg" width="202" height="152"></span></font></div><font size="3"><span id="ctl07_ctl00_lblQuestion">این شعر معروف محتشم كاشانی در چه قالبی سروده شده است؟ باز این چه شورش است كه در خلق عالم است/باز این چه نو حه و چه عزا و چه ماتم است</span></font><div style="text-align: center;"><strong><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="3">جوای صحیح </font></strong></div></div><p style="text-align: center; color: rgb(0, 255, 0);"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">تركیب بند</font></p><hr size="2" width="100%"><p style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 255);"><a href="http://javabing.blogfa.com/tebyan.net" target="_blank" title="جوابینگ.بلاگفا"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آدرس مسابقه&nbsp;</font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://ganjoor.net/mohtasham/divan-moh/tarjeeha/" style="color: rgb(255, 0, 255);"><font size="3">منبع مسابقه </font></a></p><hr size="2" width="100%"><div style="text-align: center;"><font size="3">نظر یادتون نره</font></div><p style="text-align: center;"><a href="http://ganjoor.net/mohtasham/divan-moh/tarjeeha/" style="color: rgb(255, 0, 255);"><font size="3"><br></font></a></p><p style="text-align: center;"><br></p> text/html 2010-12-19T11:59:53+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان روزانه تبیان زنجان یکشنبه28آذر1389 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/69 <div class="tpost"><br></div> <p align="center"><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(64, 64, 64); font-size: 12px;" id="LBtitle"><img alt="جوابینگ.بلاگفا" src="http://www.farsimatch.ir/img/Weblog-Matchs/Weblog-Tebyan-Zanjan.jpg" align="baseline" border="0" vspace="20" hspace="20"></span></p> <p><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(64, 64, 64); font-size: 12px;">این زیارت مسلماً از سوى امام معصوم(ع) صادر گردیده، و در كتب متقدمان و علماى شیعه از زمانهاى دور تاكنون، ثبت و ضبط شده است. نخستین كسى كه از این زیارت در كتاب خویش نام برده، شیخ مفید (م.413ق.) است.</span></p> <p align="center"><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(64, 64, 64); font-size: 12px;"><font size="2">جواب صحیح</font>&nbsp;&nbsp;:&nbsp;<font color="#00ff00"> <font size="4">زیارت ناحیه مقدسه </font></font></span></p> <p align="center"><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(64, 64, 64); font-size: 12px;"><font size="4" color="#000000"><a href="http://javabing.blogfa.com/www.tebyan-zn.ir">آدرس مسابقه </a></font></span></p> <p align="center"><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(64, 64, 64); font-size: 12px;"><a href="http://www.rasekhoon.net/Forum/ThreadShow-95701-1.aspx" target="_blank"><font size="3" color="#ff00ff">منبع مسابقه</font></a></span></p> <span style="font-family: Tahoma; color: rgb(64, 64, 64); font-size: 12px;"></span> text/html 2010-12-19T11:57:12+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان سوال انگلیسی یکشنبه 28 آذر1389 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/68 <div class="xpost"><div class="hid"><div align="center"><font size="4">?What sport is called the sport of Kings</font> </div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="left"><font size="3"><font color="#ff9900">ارسال توسط : سامان3سوت</font></font><font size="4"><br></font></div><br><br><blogextendedpost><b><a href="http://javabing.blogfa.com/post-192.aspx">ادامه مطلب...</a></b></blogextendedpost> </div></div> text/html 2010-12-19T11:55:39+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان سوال ویژه یکشنبه 28 آذر1389 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/67 <br><div align="center"><img src="http://img.tebyan.net/Small/1389/09/6419019495533178751831822291089221875126.jpg"> </div>kمنابع انتشار آلاینده های هوا شامل صنایع، نیروگاهها و مراكز تجاری و مسكونی<br>می شوند و انواع وسایل نقلیه از موتور سیكلت تا هواپیما و كشتی را در برمی گیرند<a href="http://javabing.blogfa.com/">. </a><br><br><p>روش های جلوگیری از آن آموزش حفظ محیط زیست، اعتلا و ارتقای فرهنگ زیست محیطی ج<a href="http://javabing.blogfa.com/" target="_blank">ا</a>معه، محدودیت استفاده از تردد اتومبیل های شخصی در خیابانها و توسعه وسیله نقلیه عمومی، عدم تمركز كارهای اداری در پایتخت، انتقال صنایع و كارخانجات و كارگاه های آلاینده هوا به خارج شهر، و، تبدیل سوخت بنزین به گاز طبیعی، به حداقل رساندن تولید زباله<a href="http://javabing.blogfa.com/" target="_blank">،</a></p><p><br></p><p><strong><font color="#0000ff"><a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=824&amp;questionType=3" target="_blank" title="جوابینگ .بالگفا">آدرس مسابقه</a></font></strong></p> <br> text/html 2010-12-19T11:53:51+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان راسخون یکشنبه 28 آذر1389 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/66 <div align="center"><img src="http://www.rasekhoon.net/_img/header_logo_green.png"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">پیامک های عاشورایی در کدام شاخه بانک پیامک راسخون قرار دارد؟</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="left"><font size="3"><font color="#ff9900">ارسال توسط : " &nbsp;saeed"</font></font><font size="4"><br></font></div><hr><font size="4"><font color="#ff0000">شهادت معصومین</font></font><hr><div align="center"> <br></div> text/html 2010-12-19T11:52:12+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان روزانه یکشنبه 28 آذر1389 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/65 <div class="tpost"><div class="title"><br></div> <div class="tag"><div class="tagz"><br></div><div class="tagz2"><br></div></div></div> <div class="xpost"><div class="hid"> <div align="center"><img src="http://img.tebyan.net/Small/1389/06/5813660166302291623166637515224222014175.jpg"><font size="4"> </font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">قرآن كریم از حدود چند كلمه تشكیل شده و این کلمات بدون تکرار حدوداً چند کلمه است؟</font></div><div align="left"><font size="3"><font color="#ff9900">ارسال توسط : سامان3سوت</font></font><font size="4"><br></font></div><hr><div align="center"><font size="4"><strong><font color="#ff0000">77000 -11000</font></strong></font></div><hr><div align="right"><font size="4"><font color="#0000ff"><a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=824&amp;questionType=1" target="_blank" title="جوابینگ . بلاگفا">آدرس مسابقه</a></font></font></div><div align="right"><font size="4"><font color="#0000ff"><a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&amp;articleID=484903" target="_blank" title="جوابینگ.بلاگفا">آدرس منبع</a></font></font></div> <br><br> </div></div> text/html 2010-12-18T09:47:20+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان درس هایی از قرآن پنجشنبه 25 آذر1389 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/64 - آیه 207 سوره‌ی بقره در شأن چه كسی نازل شده است؟ (امتیاز : 4)<p>پیامبر اسلام(ص)</p><font size="4"> <strong><font color="#ff0000">امام علی(ع)</font></strong></font><br><p> امام حسین(ع)</p><hr><p>2 - مسافر، در چه مكان‌هایی می‌تواند نمازش را كامل بخواند؟ (امتیاز : 4)</p><p>مسجد الحرام، مسجد النبی</p> مسجد كوفه، حرم امام حسین<br><p><font size="4"> <strong><font color="#ff0000">هر چهار مورد</font></strong></font></p><hr><p>3 - قرآن در سوره سجده، پاداش چه عملی را خارج از محاسبه دانسته است؟ (امتیاز : 4)</p><p><br></p><p>اقامه نماز جماعت</p><font size="4"> <font color="#ff0000"><strong>اقامه نماز شب</strong></font></font><br><p> اقامه نماز جمعه</p><hr><p>4 - حضرت علی(ع) درباره‌ی پایان عمرش، چه دغدغه‌ای داشت؟ (امتیاز : 4)</p><p><br></p><font size="4"> <font color="#ff0000"><strong>سلامت دین</strong></font></font><br> شهادت در مسجد<br><p> شهادت در جبهه</p><hr><p>5 - آیه 102 سوره‌ی نساء، چه خطری را گوشزد می‌كند؟ (امتیاز : 4)</p><p><br></p> سازش با دشمن<br><font size="4"> <font color="#ff0000"><strong>غفلت از دشمن</strong></font></font><br> نفوذی‌های دشمن<br> text/html 2010-12-18T09:40:19+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان موج آشنا شنبه 27 آذر1389 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/63 <div align="center"><img src="http://www.sedayeashna.ir/images/match_inner_header.jpg"> </div><div align="center"><br></div><div align="center">ن<font size="4">یمی از گل های آفتابگردان ایران در کدام استان و کدام شهرستان تولید می شود؟</font></div> text/html 2010-12-18T09:38:15+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان راسخون شنبه 27 آذر1389 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/62 <div class="tpost"><br><div class="tag"><div class="tagz2"><br></div></div></div> <div align="center"><img src="http://www.rasekhoon.net/_img/header_logo_blue.png"></div><div align="center"><font size="4">در آیه 24 سوره رعد، وعده پاداش به چه کسانی داده شده است؟</font></div><hr><div align="center"><font size="4"><font color="#ff0000">صابرین</font></font></div><hr><div align="right"><font size="4"><a href="http://www.rasekhoon.net/" target="_blank">آدرس مسابقه</a></font></div> <br> text/html 2010-12-03T08:49:43+01:00 pasokhsara.mihanblog.com ایمان آدینه جمعه 12 آذر1389 http://pasokhsara.mihanblog.com/post/61 <p align="center"><img src="http://img.tebyan.net/Small/1389/08/3140601292196894330250156228140185103171.jpg"></p><p align="center"><font size="4"><font color="#3300cc">&nbsp;مرد و دو پسر می خواهند از یک طرف رودخانه به طرف دیگر بروند، ولی قایق آنها فقط گنجایش یک مرد یا دو پسر را دارد. قایق چند بار عرض رودخانه را طی کند تا هر 5 مرد به آن طرف رودخانه بروند؟</font></font> </p>